Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

podľa čl. 13 Nariadenia Európskehoparlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Prevádzkovateľ Pavla trade, s. r. o. považuje dodržiavanie zákonnýchpodmienok spracúvania osobných údajov  dotknutýchosôb za jednu z priorít. Všetky úkony realizované k jednotlivýchštádiách procesu spracúvania osobných údajov sa vykonávajú s maximálnymdôrazom na ochranu základných práv dotknutých osôb, predovšetkým na ochranuosobnosti a súkromia a dodržiavania zásad zákonného spracúvania osobných údajov.Pavlatrade, s. r. o. (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) spracúvavšetky osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, s osobitnýmdôrazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobnýchúdajov a o voľnompohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje  smernica 95/46/ES (GDPR)(ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“alebo „zákon č. 18/2018“).Tento dokument sa týka najmä dotknutých osôb, ktoré nie súzamestnancami Pavla trade, s. r. o., Informácie obsiahnuté v tomtodokumente sú informáciami v zmysle čl. 13 Nariadenia. 


ÚDAJEO PREVÁDZKOVATEĽOVI
Obchodné meno:          Pavla trade, s. r. o.
Sídlo:                           Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza
IČO:                            46669124
DIČ:                            2023504659 
Na riadne spracúvanie osobnýchúdajov dohliada poverená osoba, kontaktné údaje:
e-mail:                         vlado@pavlatrade.eu
korešpondenčná adresa: adresa sídlaspoločnosti 
Tieto informácie sú účinné od 1.2.2024, pričom prevádzkovateľ je oprávnený ichaktualizovať.    
DEFINÍCIE POJMOV GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016.
Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickejosoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určila spôsob a vymedzila účel spracúvania osobnýchúdajov. 
ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA 
Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané najmä na účely obsadenia voľnýchpracovných pozícií v rámci vypísaných výberových konaní príp. eviduje osobnéúdaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnúpozíciu.Poskytnutieosobných údajov dotknutou osobou je predzmluvnou požiadavkou. Neposkytnutímosobných údajov nebude možné dotknutú osobou zaradiť do výberového konania. Právny základ: Dotknutá osoba vyjadrila súhlas sospracúvaním svojich osobných údajov v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a) všeobecnéhoNariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.Doba uchovávania: po dobu1 roka odo dňa doručenia životopisu a následne budú zlikvidované.  
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dodržiavanie zásad spracúvaniaosobných údajov zákazníkov podľa čl. 5 Nariadenia.
-        Zákonnosť spracovania – každé spracovanie musí byt zákonné, tedadisponujeme primeraným právnym základom.
-        Minimalizácia spracovania OU (nevyhnutnosť) – lennevyhnutnom rozsahu spracúvame vaše osobne údaje vo vzťahu k účelu. Vždyzvážime rozsah spracovania osobných údajov.
-        Minimalizácia uchovávania osobných údajov (likvidácia) – uchovávame voforme, ktorá umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely. Vašeosobne údaje sú dôkladné zlikvidovane po splnení účelu spracovania.
 -        Integrita a dôvernosť (bezpečnosť) – prevádzkovateľ prijal technické,organizačne a personálne opatrenia pred stratou, zničením, poškodením OU. 


VAŠE OSOBNEÚDAJE ZÍSKAVAME 
Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:
-        Získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie s Vami prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webstránke.
-        V prípade ak ste v postavení nášho zákazníka, resp. Záujemcu o náš tovar alebo služby.
-        Pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa, príp.evidencie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu. 
AKÝ JE ÚČELSPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI, NA AKÚDOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 
Prevádzkovateľspracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom na nasledovné účely: 
Názov spracovateľskej operácie 
Účel spracúvania osobných údajov 
Kategória osobných údajov 
Právny titul spracúvania 
Doba uloženia údajov 
Ďalší príjemcovia 
Ekonomická – účtovná agenda je metóda evidencie hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo (IČO),IČ DPH, ak je platiteľ DPH. povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy 10 rokov daňový úrad, obecné a  mestské úrady, Slovenská pošta, iný oprávnený subjekt 
Evidencia obchodných partnerov informácie o obchodných partneroch spoločnosti meno, priezvisko, e-mail, telefón oprávnený záujem prevádzkovateľa osoby uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely obchodnej transakcie zmluvné strany, partneri pri realizácii projektových činností, orgány štátnej správy, verejnej moci 
Mzdová a personálna agenda kompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stave meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkoch zákonný dôvod max. 70 rokov v prípade kontroly Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne 
Sprava registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania bežné osobné údaje zákonná povinnosť prevádzkovateľa 10 rokov po ukončení evidencie ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt 
Evidencia reklamácií informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail zákonná povinnosť prevádzkovateľa 5 rokov orgánom obchodnej inšpekcie v rámci ochrany spotrebiteľa 
Evidencia práv dotknutých osôb vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby zákonná povinnosť prevádzkovateľa 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov 
Spracovanie osobných údajov na základe objednávky v e-shope dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón zmluvný vzťah – plnenie zmluvy do ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva roky prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru 
Registrácia zákazníckeho účtu evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniť meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby s registráciou 10 rokov údaje nie sú ďalej poskytované 
Vybavovanie sťažnosti dotknutých osôb   účelom  spracúvania je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu zákonná povinnosť prevádzkovateľa 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov 
Marketing podpora predaja,  marketingové ponuky,  newsletter, informácie o produktoch a  novinkách meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby vaše osobné údaje budeme na  tento účel spracúvať po dobu kým nezrušíte svoju účasť v marketingovom zozname alebo sa odhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter). prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru Odpovedanie na žiadosti adresované prevádzkovateľovi prijímanie a vybavovanie žiadosti prostredníctvom správy odoslanej cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietí klienti plnenie predzmluvných vzťahov 3 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, nie sú  
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIEPrenos osobných údajov do tretejkrajiny alebo do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údajenebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátaneprofilovania. 
ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV Osobné údaje nebudú zverejnené. MLČANLIVOSŤDovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci ispolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinnízachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i poskončení záväzkových vzťahov s nami.  
ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade sčlánkami 24 a 32 GDPR prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, abysme zabezpečili úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je primeraná riziku,zohľadňujúc pritom najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a povahu,rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj riziká s rôznou pravdepodobnosťouvýskytu a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb. Takéto opatreniazahŕňajú najmä ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti údajovprostredníctvom kontroly fyzického prístupu k osobným údajom, ako aj prístupu knim, ich vkladania, zverejňovania, zabezpečenia dostupnosti a oddelenia. Ďalejsme zaviedli postupy na zabezpečenie výkonu práv dotknutej osoby, výmazosobných údajov a zabezpečenie reakcie na porušenie ochrany osobných údajov.Okrem toho, ochranu osobných údajov zohľadňujeme už pri vývoji a výberehardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany osobných údajovpomocou technologického návrhu a pomocou prednastavení vhodných na ochranuúdajov (čl. 25 GDPR). SÚBORY „COOKIES“ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKEOnávštevníkoch a používateľoch našej internetovej stránky sme oprávnenízhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojovslúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies,protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informáciíprostredníctvom internetovej stránky.Pod pojmomcookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslanédo vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú právenavštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteverovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.Väčšinainternetových stránok, vrátane tej našej, využíva cookies. Zmyslom cookies jeuľahčiť a spríjemniť vám používanie našej internetovej stránky. Súbor cookietotiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a oktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým simôžete uložiť svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka čizapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies uchovávame údaje, ktorénespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujemeidentifikáciu zákazníka. Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné,cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia.Tentopostup vyplýva z § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronickýchkomunikáciách.Používaniecookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každéhopoužívateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebovopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookiesbuď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie.Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookieszávislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že častistránok pre vás nebudú dostupné.Využívame trvalé súbory cookies, ktoré námpomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetovýchstránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami.Ako je možné zmeniť nastavenia cookies?Cookies môžete prijať alebo odmietnuť -vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberomvhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vásupozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.Viac informácii o tom, ako je možnéspravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete: Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Opera https://help.opera.com/cs/latest/ Apple Safari https://support.apple.com/en-gb/safari   Microsoft Edge https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy  
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Považujeme za dôležité, aby stechápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú Vašimi údajmi a že s ichspracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadeniaa Zákona o ochrane osobných údajov, konkrétne:
Právo na prístup - máteprávo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii,ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšineprípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme,pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutietýchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnutéelektronicky, ak to bude technicky možné. 
Právona nápravu - prijímameprimerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosťinformácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorýmidisponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte náspožiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie - zaurčitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, užviac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebov prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je všakpotrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad,môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcťvašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania - zaurčitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vašeosobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje,ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobnéúdaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - zaurčitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť savšak týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasualebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 
Právo  namietať - máte právo namietať voči spracovaniuúdajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríkladosobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry).V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovaniea Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - máte právo odmietnuť automatizovanérozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebopodobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontextezamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.   Právoodvolať súhlas - voväčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môžesa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame.V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalšímpoužívaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia) 
Právopodať sťažnosť - ak chcete podať sťažnosť na spôsob,akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv,môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie).Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Ak nie ste spokojný s našouodpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivoalebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad naochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava27; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  Budemevšak radi, pokiaľ budete vaše námietky riešiť najprv s nami.  
AKO MATE POSTUPOVAŤ PRI UPLATŇOVANÍ VAŠICH PRÁV 
Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto Vaše osobné údaje spracúva, t. j. ukonkrétneho prevádzkovateľa.Ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete Vašužiadosť adresovať aj tejto osobe.Žiadosť môže byť ústna, písomná, elektronickáprípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné nariadenie o ochrane údajovnepredpisuje konkrétnu formu). Odporúčame využiť najmä písomnú aleboelektronickú formu.Pripravtesi identifikačné údaje nazáklade ktorého Vás prevádzkovateľ bude schopný vo svojom prostredíidentifikovať a poskytnúť Vám tak údaje, ktorá sa Vás týkajú.Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnenítúto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budemeVás o tom ako aj o dôvodoch informovať. V prípade opakovanejžiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok napokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovan6murozhodovaniu nie je možne uplatniť', pretože popisovaná činnosť' spracovanianeobsahuje automatizovane rozhodovanie.Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu,z akého zdroja pochádzajú osobne údaje, je bezpredmetne, pretožeprevádzkovateľ' spracúva osobne údaje získané od dotknutej osoby. ZÁVERAk máteotázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvome-mailu, alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u násuplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisovupravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiťtotožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislostis totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobupožiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenietotožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť. 

GDPR dokument na stiahnutie

Informacna-povinnost-Web-Obchodny.pdf

Mohlo by vás zaujímať

Ako na bielenie zubov bezpečne?

Bielenie zubov je populárnym riešením v boji proti zafarbeniu zubov spôsobenému pitím kávy, jedením určitých potravín, fajčením a prirodzeným procesom starnutia. 

Zbavte sa vrások retinolom

Retinol poslené roky priťahuje obrovskú pozornosť výrobcov kozmetiky a starostlivosti o pleť. Ženy okolo 30 veku života si začínajú všímať prvé náznaky vrások a najdostupnejšou ...

Účinný tip na bolesť kĺbov a svalov

Bolesť ako taká všeobecne znižuje kvalitu nášho života. Keď nás bolia kĺby, svaly či kosti, môže to mať viacero príčin. Medzi tie najzákladnejšie patrí napríklad zmena stravovacích návykov ...

ODOBERAJTE AJ VY NÁŠ NEWSLETTER

Prihláste sa do nášho newsletteru a dozviete sa 
o aktuálnych zľavách a novinkách medzi prvými.

Ušetrite na poštovnom. 
Poštovné a balné ZDARMA pri objednaní nad 40 €*

Ušetrite na poštovnom.
Poštovné a balné ZDARMA pri objednaní nad 40 €*